Popis a obsah Bakalářské prácePráce se zabývá komprimačními algoritmy PMC, RLE, Huffman a transformací DCT. Rozebírá jejich výhody, nevýhody a použití v praxi. Dále jsou popsány dnes běžné formáty obrázků, audia a videa jako například JPG, MP3, Avi s komprimací MPEG-4.
Pro praktické použití je popsán i příklad jak vytvořit jednoduchý film pomocí programu Premiere a jiný je zpracován dle tématu vedoucího na přiloženém CD.
I. Úvod
II. Zpracování videa, tv signálu a teletextu
III. Komprese
1. Obecně
2. Některé kompresní metody
	A) PCM kódování (pulzní kódová modulace)
	B) RLE - Run-Length Encoding
	C) Huffmanovo kódování
	D) LWZ - Lempel-Ziv-Welch
	E) DCT - Kosinová transformace (diskrétní)
IV. Kodeky
V. Obrázky a video formáty
1. Některé formáty obrázků a videa
	A) JPEG (Joint Photographic Experts Group)
	B) MPEG (Motion Picture Expert Group)
VI. Zvuk a audio formáty
1. Vlastnosti lidského sluchu - graf
2. Problémy s Plug&Play (PnP)
3. Některé zvukové formáty
	A) Wav (Microsoft wave audio)
	B) Midi (Musical Instrument Digital Interface)
	C) MP3 (MPEG-1 Layer III)
VII. 3D obraz

VIII. Adobe premiere
1. Nastavení
	A) Capture settings
	B) Audio settings
	C) Video settings
2. Práce s programem
	A) Vlož data do projektu
	B) Jednoduché Efekty
	C) Vytvoření filmu
	D) Nastavení efektů
	E) Střih
	F) Drobné problemy se střihem
	G) Další možnosti (Okna, Zkracovaní a prodlužování, 
	  Popupmenu, Jiné audio, Popupmenu - 'Filters')

Přehled témat Státnice Bakaláři VUT 2001

Elektronické součástky a systémy
01. Usměrňovací a stabilizační diody. PN přechod, vlastnosti diod, použití.
02. Bipolární tranzistory. Druhy, vlastnosti, charakteristiky a parametry, modely pro malý a velký signál.
03. Unipolární tranzistory. Druhy, vlastnosti, charakteristiky a parametry, modely pro malý a velký signál.
04. Optoelektronické prvky. Fotodioda, fototranzistor, LED, optron, světlovody, lasery.
05. Speciální polovodičové prvky. Varikap, tunelová dioda, Schottkyho dioda, tyristor, triak.
06. Vakuové a nevakuové obrazovky. Obrazovky pro TV a počítače, tekuté krystaly, elektoroforetické displeje.
07. Zesilovače s bipolárními a unipolárními tranzistory. Princip zesílení, druhy zesilovačů, nastavení pracovního bodu, aktivní zátěž.
08. Zpětná vazba. Princip, druhy, účinky, použití.
09. Operační zesilovače. Princip, vlastnosti, druhy zpětnovazebních obvodů.
10. Oscilátory. Princip, druhy (RC, LC).
11. Klopné obvody. Bistabilní, astabilní, monostabilní.
12. Modulátory a demodulátory. Princip amplitudové a kmitočtové modulace, další druhy modulace.
13. Stabilizátory. Stabilizace ss napětí, princip, druhy.
14. Tranzistor v režimu spínače. Spínaní rezistivní, induktivní a kapacitní zátěže, zpoždění.
15. Logické funkce. Realizace základními logickými členy, úplný logický systém, minimální úplný logický systém.
16. Kombinační logické obvody. Princip technologií TTL, STTL, ECL, NMOS, CMOS, BiCMOS, srovnání.
17. Sekvenční logické obvody. Druhy, vlastnosti.
18. Polovodičové paměti. Druhy, principy paměťových buněk ROM, UVEPROM, EEPROM, SRAM, DRAM.
19. Programovatelná logická pole. PLA, PAL, CPDL, makrobuňky.
20. AČ a ČA převodníky. Analogový multiplexor, vzorkovač, typy převodníků, kódy.
21. Mikroprocesory. Struktura a činnost mikroprocesorů, základní funkční bloky mikroprocesorových systémů, instrukční soubory, přehledově.
22. Modelování a simulace prvků a obvodů. Typy analýz analogových obvodů, vytváření schémat, modely prvků, makromodely, zpracování výsledků simulací.
23. Rozdíly mezi diskrétními a integrovanými obvody. Součástky, technologie, zapojení aj.
24. Současný stav a perspektivy mikroelektroniky. Materiály, struktury, technologie, systémy.
Elektrotechnické materiály
01. Polarisace a permitivita. Elektrická vodivost a konduktivita. Dielektrické ztráty a ztrátový činitel. Komplexní permitivita. Dielektrika v silných elektrických polích.
02. Anorganická dieletrika. Skelný a krystalický stav látek. Struktura silikátů. Asbest, slída a slídové výrobky, upravená slída.
03. Sklo v elektrotechnice. Chemické složení a struktura anorganických skel. Výroba a zpracování skla. Elektrické vlastnosti skel. Druhy skel pro elektrotechniku.
04. Elektrotechnická keramika. Keramický sloh. Výroba a zpracování keramiky. Silikátová keramika. Oxidová a bezkyslíkatá keramika.
05. Plasty pro elektrotechniku. Termoplasty. Reaktoplasty. Plasty se zvýšenou tepelnou odolností. Elastomery.
06. Složené dielektrické materiály. Kapalná a plynná dielektrika. Ferroelektrika. Piezoelektrika. Elektrety.
07. Polovodičové materiály. Příprava monokrystalických, polykrystalických a amorfních polovodičových materiálů. Aplikační oblasti polovodičových materiálů.
08. Termodynamická rovnováha v polovodičích. Základní vztahy termodynamické rovnováhy; aplikace. Termodynamická nerovnováha v polovodičích. Základní vztahy termodynamické nerovnováhy; aplikace.
09. Generačně rekombinační děje, řízení nerovnovážných parametrů polovodičů. Vlastnosti polovodičů v kombinovaných elektrických, magnetických a tepelných polích; aplikace.
10. Základních polovodičové struktury. Vlastnosti a příprava polovodičových struktur. Diagnostika polovodičových materiálů.
11. Nevakuové zobrazovací prvky a měniče obrazu. Tekuté krystaly. Elektroforetické displeje. Keramické displeje. Měniče optických signálů v pevné fázi.
12. Vodivé, odporové a ferromagnetické materiály. Vodivé a odporové materiály. Kovové a oxidové supravodiče. Ferro- a ferrimagnetické materiály.
13. Konstrukční materiály. Komposity. Vlivy prostředí na materiály pro elektrotechniku. Ekonomie výroby a exploatace. Odpady elektrotechnických výrob a ekologie.
Výrobní procesy
01. Výroba vinutí, konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí a cívek, materiály pro vinutí, druhy vinutí, navíjecí stroje, impregnační procesy, materiály a zařízení.
02. Zpracování plastů a kaučuku, jejich charakteristika a užití v elektrotechnice, příprava před zpracováním, technologie a zařízení pro zpracování plastů a kaučuku.
03. Technologie zpracování kovů, tváření zastudena a zatepla, tažení drátů, svařování, pájení.
04. Výroba vodivých spojů, způsoby připojování vodičů a prvků, materiály pro výrobu spojů.
05. Povrchové úpravy materiálů, galvanické a bezproudové metody pokovování, pasivace povrchů kovů, moderní způsoby nanášení nátěrových hmot.
06. Elektronové procesy, získávání a řízení pohybu elektrických částic, účinky elektronového svazku, svařování kovů tavení kovů, odpařování kovů, obrábění elektronovým svazkem, využití chemických a dalších účinků elektronových svazků.
07. Iontové procesy, získávání iontových svazků, iontové naprašování, leptání, iontová implantace a litografie.
08. Molekulové procesy.
09. Rentgenové procesy, vznik a vlastnosti rentgenového záření, radiační technologie, rentgenová litografie.
10. Jaderné procesy, základní pojmy, transmutace polovodičových materiálů, vytváření elektronicky aktivních struktur.
11. Laserové procesy, teoretické základy činnosti laserů, jejich rozdělení a vlastnosti, některé aplikace laserů.
12. Elektroerozivní procesy, metody generování elektrických impulsů, použití elektroerozivních procesů.
13. Ultraakustické procesy, fyzikální základy, zdroje ultrazvuku, využití účinků ultrazvuku.
Ekonomika a management
Makroekonomie
01. Vývoj ekonomických teorií.
02. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, nerovnost, nestabilita, typy tržních struktur.
03. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS.
04. Měření výkonnosti ekonomiky, národní produkt, národní důchod.
05. Makroekonomická rovnováha, modely - klasický, keynesiánský, neokeynesiánský kompromis.
06. Peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy na peněžním trhu.
07. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce, míra a formy nezaměstnanosti.
08. Inflace. Druhy inflace, inflace a nezaměstnanost.
09. Ekonomický růst, modely růstu, teorie hospodářského cyklu.
10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
12. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické a-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.
13. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus.
14. Mezinárodní trh peněz, mezinárodní měnový systém, vývoj měnových kurzů, IMF, WB, EMS.
15. Ekonomika rozvojových zemí.
Mikroekonomie
1. Ekonomické zdroje a problém jejich alokace. Výroba, statky, služby. Výrobní faktory - půda, práce, kapitál. Vzácnost výrobních faktorů. Problém alokace vzácných statků. Křivky výrobních možností. Náklady obětované příležitosti. Vliv ekonomického růstu na průběh křivky KVM. Efekty ze specializace. Zákon klesajících výnosů. Výnosy z rozsahu.
2. Nabídka, poptávka a cena. Nabídka a zákon rostoucí nabídky. Poptávka a zákon klesající poptávky. Cena, tržní a rovnovážná cena.. Cenová pružnost nabídky a poptávky. Křížově cenová pružnost poptávky. Příjmová pružnost poptávky. Změny křivek poptávky a nabídky v důsledku změn necenových faktorů. Substituční a důchodový efekt.
3. Teorie chování firmy. Produkční funkce. Náklady a jejich členění. Náklady v krátkém a dlouhém časovém období. Úspory a ztráty ze změn objemu výroby. Příjmy a jejich členění. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Zisk. Rovnováha firmy. Podmínka ukončení firmy, bod vyrovnání.
4. Teorie chování spotřebitele. Užitečnost zboží pro spotřebitele. Zákon klesající mezní užitečnosti. Rovnováha spotřebitele. Spotřebitelský přebytek. Změny křivek mezní užitečnosti v důsledku změn důchodů. Stanovení rovnováhy spotřebitele pomocí indiferenčních křivek.
5. Firma v podmínkách nedokonalé konkurence. Monopol. Monopolní cena a zisk. Křivka nabídky monopolu. Monopolní moc. Společenská neefektivnost monopolu. Funkce státu při ochraně hospodářské soutěže.
6. Trhy výrobních faktorů. Rovnováha na trhu výrobních faktorů. Cenová pružnost poptávky po výrobních faktorech. Půda a pozemková renta. Trh práce. Trh kapitálu.
Podnikový management
1. Definice managementu. Požadavky kladené na manažera, upřednostňované schopnosti manažera.
2. Strategie firmy Baťa, systém řízení dílen a obchodní činnosti u firmy Baťa.
3. Charakteristika plánování, druhy plánů. Obecný postup plánování. Požadavky na organizační strukturu. Pravomoc a odpovědnost a vztah mezi nimi. Předpoklady úspěšného stimulování. Motivace. Význam a účel kontroly. Obvyklé standardy.
4. Charakteristiky společností v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., výhody a nevýhody těchto společností, výše vkladu jednotlivých společností. Valná hromada společnosti, druhy. Náležitosti stanov.
5. Japonský systém řízení. Atributy úspěšných společností dle Peterse. Rozhodovací proces.
6. Zákaz konkurence pro statutární orgán. Účel a struktura podnikatelského záměru.
Finance podniku
01. Pojem a struktura podnikových financí (3 složky, 3 subjekty, 3 účelové funkce), finanční cíle podnikání (integrující role, cíle, hlavní oblasti), cíl finanční politiky.
02. Základy majetkové a finanční struktury firmy (výsledovka rozvaha).
03. Vývoj chápání podnikových financí.
04. BEP analýza a její aplikace na podnikové úrovni; Nc, qk, Z.
05. Fiananční rozhodování firmy s ohledem na řízení investic (4 standardní metody), investiční riziko (jeho měření a ochrana).
06. Finanční řízení firmy s ohledem na řízení inovací (kalkulace nákladů - 3 kalkulační techniky, 3 kalkulační metody).
07. Finanční aspekty zakládání firmy (3-4 rozhodující otázky, právní formy).
08. Podnikové daně (související faktory a požadavky na daňovou soustavu, daně důchodové - účetní a daňový zisk, minimální potřebný zisk a nerozdělený zisk).
09. Daně majetkové a obratové (dva typy), pojistné, jiné platby a daně.
10. Vliv daně ze zisku na finanční rozhodování firmy (6 klíčových faktorů).
11. Majetková a finanční struktura firmy. Souvislosti majetkové a finanční struktury firmy včetně optima finanční struktury a kontrolní činnosti firmy.
12. Peněžní toky firmy (definice a obsah, kategorie a metody určení).
13. Řízení oběžného majetku (charakteristika a struktura, potřeba OM, řízení zásob).
14. Řízení pohledávek (výše, vliv výnosů a rizika) a peněžních prostředků.
15. Hodnota firmy (dva základní přístupy, podmínky odhadu, dva stupně podnikatelského ocenění).
16. Tři kategorie metod oceňování firmy, likvidační hodnota, hodnota vlastního kapitálu, substanční hodnota (tiché rezervy a goodwill).
17. Metoda diskontovaného CF a hodnota určená srovnáním.
18. Základy FA (4 etapy a 5 kroků FA, FA technická a fundamentální, zdroje vstupních dat, 4/5 skupin finančních ukazatelů).
19. Ukazatelé ROCE, ROE, ROA; aktivita a likvidita; zadluženost a ukazatelé kapitálového trhu. Soustavy finančních ukazatelů;; prediktivní metody I (Z-funkce) a II (Quick - test a indikátory bonity).
20. Struktura zisku v ČR, SRN, UK a USA.
21. Rentabilita vlastního jmění, celkového kapitálu a výdělkový potenciál. Rozklady rentability včetně systému Du Pont.
22. Faktoring a forfeiting.
23. Projektové financování.
24. Finanční řízení zahraniční směny (včetně devizové expozice a jejího řešení).
Marketing
01. Marketingová filosofie, její vývoj a příklady využití.
02. Vztah marketingu a ekonomické úrovně společnosti, společenský marketing.
03. Výrobek a jeho postavení v marketingu, křivka životnosti a zkušenostní křivka.
04. Cena a její funkce v marketingovém programu firem, příklady stanovení ceny.
05. Distribuce a její úloha v marketingových programech firem, logistika v marketingu.
06. Komunikační mix a jeho úloha při prodeji a informacích o výrobku a firmě.
07. Segmentace trhu, obecné zásady, určování pozice firmy a cílového trhu.
08. Základy rozhodování jednotlivců a skupin na spotřebním trhu.
09. Rozhodování na trzích organizovaných kupců.
10. Základy strategického marketingového rozhodování firem.
11. Příklady a vysvětlení metod využívaných pro marketingové strategické rozhodování.
12. Odlišnosti marketingového chování firem při prodeji služeb a výrobků.
13. Informační systém firmy, data využívaná v jednotlivých činnostech firmy.
14. Vlivy očekávané u marketingově orientované firmy na změnu systému řízení.